Kongre Amacı / Çağrı Metni

 

Hitit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü tarafından 2023 yılında üçüncüsü gerçekleştirilecek olan Uluslararası Hitit Güvenlik Çalışmaları Kongresi ilk iki senesinde toplamda yaklaşık 300 farklı bildiri sunulmuş; çok sayıda akademisyen, araştırmacı ve uzman genel içerikli ve tematik oturumlarda bir araya gelmiştir. Kongre’nin üçüncüsü 1-3 Aralık 2023 tarihlerinde hibrit (katılımcının isteğine bağlı olarak çevrimiçi ya da yüz yüze) formatta gerçekleştirilecektir. Kongre, güvenlik alanında çalışan araştırmacıları bir araya getirmek suretiyle güvenlik çalışmalarında geleneksel ve güncel meselelerin tartışıldığı, alana yön verecek yeni bakış açılarının irdelendiği bir platform olma amacı taşımaktadır.  Bu seneki kongremizin ana teması, bu konu ile sınırlı olmamakla beraber, “Küresel Gündemde Barış ve Güvenlik Arayışları” olacaktır. Kongre konuları listesinde de detaylandırıldığı üzere güvenlik çalışmalarının hem kuramsal ve kavramsal çerçeveleri hem de temel meseleler bağlamında güncel boyutlarıyla birlikte kapsamlı bir değerlendirilmesinin yapılması hedeflenmektedir.

 

Güvenlik, özelde ise uluslararası güvenlik, uluslararası ilişkiler disiplininin temel çalışma alanlarından biri olarak disiplininin kuruluşundan bu yana araştırmacıların üzerinde en fazla durduğu başlıklardan biri olagelmiştir. Dinamik yapısı ile her geçen gün farklı boyutların da dahil edildiği bir alan olarak güvenlik çalışmaları ise disiplin içindeki ve uluslararası politikadaki değişikliklerden etkilenmek suretiyle yeni soru ve sorunlarla yüzleşmektedir. İçinde bulunduğumuz dönem itibarıyla soru ve sorunların her geçen gün çeşitlendiği ve karmaşıklaştığı bir evrede uluslararası politikanın aktörlerince girişilen barış arayışları ile bu aktörlerin bu yeni hale yönelik yaklaşımları, ürettikleri politikaları ve yeterlilik/yetersizlikleri kapsamlı incelemeler yapılmasını gerekli kılmaktadır.

 

Bu kongre; güvenlik çalışmaları alanındaki bu tartışmaları uluslararası politikadaki barış arayışlarını da sorgulamaya dahil eden ve “uluslararası güvenlik, ontolojik güvenlik, göç çalışmaları, istihbarat, enerji – politik, çevre güvenliği ve politikaları, terörizm, savunma sanayi, ekonomi güvenliği, siber güvenlik, kripto ekonomi, jeopolitik, bölge çalışmaları, kriminoloji, sınıraşan suçlar, savaş ve barış çalışmaları, çatışma ve kriz yönetimi, küreselleşme tartışmaları, kamu güvenliği ve güncel uluslararası güvenlik meseleleri” gibi çeşitli alt başlıklar üzerinden yeniden ele almak ve tartışmak amacıyla araştırmacıları ve alana yönelik çalışma yapan değerli bilim insanlarını bir araya getirmeyi hedeflemektedir. Kongre ile kapsamlı sözel akademik tartışmaların ve literatüre katkı sağlayacak bilimsel yayınların ortaya konulması amaçlanmaktadır.